Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Ուժի մեջ է
RL 1-001 ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ   3142KB 26.09.2010

փոփոխություն
RL 1 -002 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի և վերջինիս անդամ ապահովագրական ընկերությունների միջև ապահովագրական հատուցումների գծով փոխադարձ հաշվարկների իրականացման  177KB 01.04.2017

փոփոխություն
RL 1 -003 ԱՊՊԱ ոլորտում փորձագետների և վերանորոգող կազմակերպությունների որակավորման   325KB 01.04.2017

փոփոխություն
RL 1 -004 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից իրականացվող վերահսկողության  213KB 25.05.2017

փոփոխություն
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում սպառողների վերաբերյալ տվյալների հրապարակման, տրամադրման, վերանայման և բողոքարկման  895KB 20.12.2013

փոփոխություն
RL 1 -006 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից բողոք-պահանջների քննության կանոններ  197KB 03.06.2011

փոփոխություն
RL 1 -007 Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների գրանցման գործընթացում հավաքագրվող որոշ ելակետային տվյալների ձեռք բերման համար իրավասու պետական մարմնին վճարումներ կատարելու և ապահովագրական ընկերությունների միջև այդ վճարները բաշխելու վերաբերյալ  181KB 14.07.2016

փոփոխություն
RL 1 -009 Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացվող գովազդի նկատմամբ պահանջներ  89KB 20.08.2015

փոփոխություն
RL 1 -010 Երաշխավորման ֆոնդի կանոններ  92KB 28.06.2010

փոփոխություն
RL 1-011 ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացումն ու հրապարակում  646KB 01.02.2018
Թարմացվել է՝ 14.12.2018 18:52:22